PRODUCTO

Especificación de detalles del tipo de disco de condensador de cerámica HV

  • ทางเลือกทดแทนตัวเก็บประจุแรงสูงแบบตะกั่วและตัวเก็บ ประจุเซรามิคแบบลูก
ทางเลือกทดแทนตัวเก็บประจุแรงสูงแบบตะกั่วและตัวเก็บ ประจุเซรามิคแบบลูก

ทาง เลือก ทดแทน ตัว เก็บ ประจุ แรง สูง แบบ ตะกั่ว และ ตัว เก็บ ประจุ เซรามิค แบบ ลูก

  • Descripción:ทางเลือกทดแทนตัวเก็บประจุแรงสูงแบบตะกั่ว Murata เซินเ จิ
  • Enviar consulta ahora

ทาง เลือก ทดแทน ตัว เก็บ ประจุ แรง สูง แบบ ตะกั่ว และ ตัว เก็บ

ประจุ เซรามิค แบบ ลูกบิด ของ Murata


เซิ น เจิ้ น, จีน 30 พ ฤ ษ จิ กาย น 2561 - HVC คา ปา ซิ เตอร์ ประกาศ เปิด ตัว ผลิตภัณฑ์ พิเศษ เฉพาะ ทาง ที่ สา
มา รถ ทดแทน ตัว เก็บ ประจุ แรง สูง เซรามิค แบบ ตะกั่ว และ แบบ ลูกบิด ของ Murata รุ่น DHS / DHK / DHB /
DHC แรง ดัน ไฟฟ้า ขนาด 2KV, 3KV, 6KV ถึง 10kv, 12kv, 15kv, และ 20kv ถึง 50kv
 
เมื่อ กลาง ปี 2561 Murata ประกาศ เลิก ผลิต ตัว เก็บ ประจุ เซรามิค แบบ แผ่น และ ตัว เก็บ ประจุ แบบ ลูกบิด
โดย ให้ เหตุผล อย่าง เป็น ทางการ ว่า ตลาด เครื่องจักร กล แรง สูง เริ่ม ซบเซา และ บริษัท ขาด ราย ได้ จาก ผลิต
ภัณฑ์ เหล่า นั้น อัน ที่ จริง เรา ทราบ ว่า นอกจาก Murata จะ ยกเลิก ผลิตภัณฑ์ ตัว เก็บ ประจุ เซรามิค แรง สูง แล้ว
Murata ยัง ถอน ตัว ออก จาก ตลาด ตัว เก็บ ประจุ แบบ เซรามิค หลาย ชั้น เมื่อ ปี 2560 อีก ด้วย วัตถุดิบ เซรามิค
SrTiO3 และ BaTiO2 ที่ ใช้ ใน การ ผลิต ตัว เก็บ ประจุ แบบ เซรามิค หลาย ชั้น เป็น ตัว เดียวกัน กับ ที่ ใช้ ใน ตัว เก็บ
ประจุ เซรามิค แรง สูง Murata จึง นำ วัตถุดิบ เหล่า นี้ ไป ลงทุน ใช้ ใน การ ผลิต ตัว เก็บ ประจุ แบบ เซรามิค หลาย
ชั้น เพื่อ ตลาด ยาน ยนต์ ที่ สร้าง ราย ได้ มากกว่า แทน
 
กาก Murata เป็น ผู้นำ อันดับ หนึ่ง ของ ตลาด ตัว เก็บ ประจุ แบบ เซรามิค หลาย ชั้น และ ตัว เก็บ ประจุ
เซรามิค แรง สูง ที่ มี ตลาด หลัก ใน ยุโรป ตะวันตก สหรัฐอเมริกา และ ตลาด ส่วน ใหญ่ ใน ญี่ปุ่น HVC ตระหนัก
ของ ว่า ลูกค้า ของ Murata กำลัง มอง หา ตัว เก็บ ประจุ เซรามิค แรง สูง ที่ มี ประสิทธิภาพ และ ที่ ไม่ ทำให้ ต้อง เปลี่ยน
ระบบ PCB มา ทดแทน อย่าง เร่ง ด่วน รวม ทั้ง ลูกค้า ยัง ต้องการ ความ ช่วยเหลือ ใน การ พัฒนา ชิ้น ส่วน เพื่อ
การ ออกแบบ โมเดล ใหม่
 
HVC คา ปา ซิ เตอร์ เป็น ทางออก ที่ ดี ของ ผลิตภัณฑ์ ทดแทน ผลิตภัณฑ์ ทาง เลือก หรือ ใช้ อ้างอิง กับ ผลิตภัณฑ์
ของ Murata HVC ผลิต ตัว เก็บ ประจุ เซรามิค แรง สูง ที่ มี แรง ดัน ไฟฟ้า ขนาด ตั้งแต่ 1kv ถึง 100kv ซึ่ง มี แค่
AVX อีก ราย หนึ่ง เท่านั้น ที่ ผลิต ตัว เก็บ ประจุ เซรามิค แรง สูง ขนาด 100kv ขาย สู่ ตลาด HVC ประสบ ความ
สำเร็จ ใน การ ผลิต สินค้า ทดแทน ตัว เก็บ ประจุ เซรามิค แบบ แผ่น และ ตัว เก็บ ประจุ เซรามิค แบบ ลูกบิด ของ
Vishay / Murata / AVX และ TDK ลูกค้า ส่วน ใหญ่ ของ HVC อยู่ ใน กลุ่ม เครื่อง Rayos X, ื่องรื่อง CT, เครื่อง
MRI, เครื่องมือ การ ทดสอบ โดย ไม่ ทำลาย (NDT), เครื่อง สร้าง พ ลา ส ม่า, อุปกรณ์ เลเซอร์, เครื่อง สร้าง ประ
Marx ไฟฟ้า, Marx Generator, เครื่องมือ พลังงาน ไฟฟ้า รวม ไป ถึง อุตสาหกรรม ทหาร ซึ่ง เป็น ตลาด เดียวกัน กับ
กลุ่ม ที่ ใช้ Murata
 
เอกลักษณ์ ทาง ข้อ ได้ เปรียบ ต่อ ไป นี้ ทำให้ HVC เป็น ตัว เลือก ที่ ดี
 
1 HVC มี ความ ชำนาญ ด้าน ฉนวน เซรามิค แบบ N4700 ซึ่ง เป็น วัสดุ ที่ ใช้ กัน โดย ทั่วไป เมื่อ ต้องการ ฉนวน ที่
มี ความ ต้านทาน ต่อ ไฟฟ้า แรง สูง มี ความ กระจาย ต่ำ และ มี ความถี่ สูง Murata ใช้ แบบ “ZM” และ Vishay
ใช้ แบบ “T3M” ซึ่ง อยู่ ใน ระดับ เดียวกัน กับ N4700 ที่ HVC ถือ สิทธิบัตร และ มี รุ่น พี เศษ เป็น ของ ตนเอง
 
2. HVC มี บริการ ที่ เรียก ว่า "design-in" คอย ให้ คำ ปรึกษา ทาง เทคนิค และ การ วิเคราะห์ วงจร เพื่อ ความ
มั้ น ใจ ใน การ เลือก ชิ้น ส่วน ที่ เหมาะสม ซึ่ง ต้อง ใช้ ความ รู้ เกี่ยว กับ ชิ้น ส่วน อิเล็กทรอนิกส์ ที่ ดี และ มี ประสบ กา
ร ณ์ การ ใช้ งาน การ เลือก ชิ้น ส่วน ที่ เหมาะสม นั้น มี ความ สำคัญ อย่าง มาก ต่อ ความ สำเร็จ ของ โครงการ
 
3 HVC ให้ อัตรา การ ผลิต สูง กับ ผลิตภัณฑ์ ที่ ลูกค้า กำหนด เอง ตาม พื้นที่ PCB ของ ลูกค้า, ตาม ขนาด เส้น ผ่า
ศูนย์กลาง ของ ผลิตภัณฑ์, ตาม ระยะ ห่าง จาก ตะกั่ว และ ตาม ราย ละเอียด อื่น ๆ
 
4 V ส่วน ใหญ่ แล้ว การ ใช้ บริการ จาก HVC เพื่อ ทดแทน หมาย ถึง การ ช่วย ลด ต้นทุน และ ลด ระยะ เวลา
รอ การ ผลิต รุ่น โมเดล ไฟฟ้า แรง ต่ำ ขนาด 1kv ถึง 6kv ใช้ ระยะ เวลา รอ ผลิต 3-5 วัน รุ่น โมเดล ทั่วไป ขนาด
10kv ถึง 30kv ใช้ เวลา ประมาณ 2 สัปดาห์ รุ่น สั่ง ทำ พิเศษ ใช้ เวลา ประมาณ 3 สัปดาห์ แบบ ลูกบิด รุ่น ทั่ว
ไป ใช้ เวลา ประมาณ 4 สัปดาห์ และ รุ่น สั่ง ทำ พิเศษ ใช้ เวลา ประมาณ 6-8 สัปดาห์
 
5 HVC คา ปา ซิ เตอร์ ได้ จัดตั้ง เครือ ข่าย การ ขาย ระหว่าง ประเทศ โดย มี ตัวแทน จำหน่าย ใน ประเทศ เยอรมนี
ฝรั่งเศส สห ราช อาณาจักร สหรัฐอเมริกา อิตาลี รัสเซีย อินเดีย เกาหลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย และ สิงคโปร์ ผู้ จัด
จำหน่าย ใน ประเทศ ให้ บริการ ด้าน การ ขนส่ง สินค้า, การ สำรอง สินค้า, การ ดูแล ลูกค้า ใน พื้นที่, การ เยี่ยม
ชม ธุรกิจ, เครดิต การ ชำระ เงิน และ บริการ เสริม อื่น ๆ ช่วย ให้ ลูกค้า สามารถ ซื้อ ผลิตภัณฑ์ ของ HVC ได้ เช่น
เดียว กับ การ ซื้อ ผลิตภัณฑ์ อื่น ใน ประเทศ
 
6 HVC ช่วยเหลือ ลูกค้า ใน การ พัฒนา สินค้า หรือ สร้าง โครงการ ใหม่ ซึ่ง หมาย ถึง ความ ต้องการ แรง ดัน
ไฟฟ้า ที่ สูง ขึ้น และ ความ ต้องการ ตัว เก็บ ประจุไฟฟ้า ที่ มี ความถี่ สูง ขึ้น
 
รายการ เปรียบเทียบ รุ่น เซรามิค แบบ แผ่น และ แบบ ลูกบิด ของ Murata กับ HVC ที่ พบ บ่อย
รุ่น เซรามิค แบบ แผ่น:
 
DHR4E4A102K2BB——ของ HVC:HVC-10KV-DL15-F10-102K
DHR4E4C102K2FB——ของ HVC:HVC-15KV-DL17-F12.5-102K
DHRB34A102M2BB——ของ HVC:HVC-10KV-DP15-F10-102K
DHRB34C102M2FB——ของ HVC:HVC-15KV-DP18-F12.5-102K
 
แบบ ลูกบิด:
DHS4E4G202KTZB——ของ HVC:HVCT8G-40KV-DL60-202K
DHS4E4G441KH2B——ของ HVC:HVCT8G-40KV-DL30-441K
DHS4E4G701KL2B——ของ HVC:HVCT8G-40KV-DL45-701K

ลูกค้า สา มาร สั่ง ผลิตภัณฑ์ ทดแทน Murata รุ่น อื่น ได้
นอกจาก นี้ HVC ยัง ผลิต ตัว เก็บ ประจุ Y, MOV วาริ ส เตอร์ และ ตัว เก็บ ประจุ แบบ เซรามิค หลาย ชั้น แบบ เร
เดีย ล ตะกั่ว
 
http://www.hv-caps.com/HV-Ceramic-Disc-Capacitor/hv-ceramic-disc-capacitor164.html
http://www.hv-caps.com/HV-Screw-Terminal-Capacitor/hv-screw-terminal-
capacitor_169.html


ส่วน ที่ เกี่ยวข้อง  
DHR1X4B220K1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR1X4B220K2JB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR1X4C390K1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR1X4C390KF1B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR1X4D100K1EB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR1X4D200K1HB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR1X4D200K1HBC01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR1XJ3100F1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR1XJ3220K1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR1XTA200K2HB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR3E4B301M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR3E4C471MC1BA31 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR3U4D100K4BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR3U4D101K4BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E3J222K1AB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4A101K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4A101K2BBA32 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4A101K2BBA33 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4A101M1PB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4A102K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4A102K2HB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4A102M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4A102M1FBA01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4A102M1FBC02 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4A102M1JB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4A151K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4A221K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4A221K2BBA34 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4A221M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4A221M1CBA01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4A331K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4A331M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4A471K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4A471M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4A471M1CBA01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4A681K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4A681M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4B101K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4B102K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4B151K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4B151K2BBB02 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4B151K5BBB02 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4B151M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4B151M5CBA31 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4B221K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4B331K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4B331K2BBB02 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4B371MVCBA31 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4B471K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4B471MUCBA31 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4B681K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C101K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C101M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C101M1FBC02 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C102K2FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C102K2JB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C102KF1B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C151K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C151M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C151M1FBC02 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C221K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C221K2BBB02 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C221KVBBB02 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C221M1CBA31 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C221M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C221M1FBC02 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C221MVCBA31 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C331K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C331M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C331M1FBC02 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C390M1FBC01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C391M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C391MVCBA31 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C471K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C471M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C471M1FBC02 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C511M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C511MF1B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C680K1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C681J2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C681J2BBC11 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C681K1FBC01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C681K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C681M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C681M1FBC02 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C751M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C751M1FBA31 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C751M1FBC01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C751M1FBC09 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C751MF1BD02 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C751MFWBD02 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C820M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C820M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C820M1FBC02 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4C911K3JBD02 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4D101K4BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4E4D221K4BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4EAB531MWFBA31 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4EAR820K1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4EJ3331K1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4K4C171J1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4K4C221K1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4K4C331K1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4K4C391K1FBA11 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4K4C391KF1BA11 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHR4R4B102M1FBA31 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A101K1AB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A101K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A101K2BBB04 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A101K2BBD07 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A101KTKT อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A101M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A101M1CBA41 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A101M2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A101M2BBA31 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A101M2BBB03 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A101M2CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A101M2LBA31 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A101MTKT อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A101PA8B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A101PA8BC01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A102K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A102K2BBB04 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A102K2HB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A102KUBBA31 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A102KUBBD07 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A102M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A102M2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A102M2BBB03 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A102M2HB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A102MF1B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A122K2FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A122M2FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A151K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A151K2BBB04 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A151M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A151M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A151M1NBD02 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A151M2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A151M2BBB03 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A221K1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A221K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A221K2BBB04 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A221K6BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A221KPBB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A221KQBB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A221M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A221M1JB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A221M1KB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A221M1NB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A221M1NBA31 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A221M2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A221M2BBA31 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A221M2BBB03 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A221M6BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A251M2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A331K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A331K2BBB04 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A331M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A331M1QBC07 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A331M2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A331M2BBB03 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A431M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A471K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A471K2BBB01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A471K2BBB04 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A471K2BBD07 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A471K6BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A471M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A471M1CBA13 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A471M2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A471M2BBB03 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A471M6BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A501K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A680K1AB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A680K1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A681K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A681K2BBB04 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A681M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A681M2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34A681M2BBB03 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B101K1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B101K1CBA41 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B101K1NBA31 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B101K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B101K2BBD06 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B101K2BBD07 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B101M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B101M1NB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B101M1NBA31 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B101M2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B101M2BBD07 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B101MA8B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B101MA8BC01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B102K1FBA31 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B102K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B102K2BBD07 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B102K6BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B102M2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B102M6BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B122K2FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B122M2FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B151K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B151M2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B221K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B221K2BBD06 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B221K2BBD07 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B221K3AB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B221K3ABC01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B221M2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B221M2BBD07 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B221M3AB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B221M3ABC01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B331K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B331K2BBD06 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B331K2BBD07 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B331M2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B331M2BBD06 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B331M2BBD07 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B471K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B471K2BBD07 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B471K6BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B471M2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B471M2BBB02 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B471M6BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B500M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B681K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B681M2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34B751K1CBA31 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C101K1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C101K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C101K2BBD07 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C101M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C101M2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C101MF3B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C101MPBB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C102K1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C102K2FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C102M1JB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C102M2FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C102M2FBB05 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C102M2FBC01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C102M4FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C102MF1B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C102X2FBB06 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C122K2FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C122M2FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C151K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C151M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C151M2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C221K1GBD03 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C221K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C221M1EB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C221M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C221M2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C271K1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C331K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C331M1EB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C331M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C331M1FBA13 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C331M2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C331M3DB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C331M3DBA15 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C331M3EBA15 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C471K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C471M1FBB05 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C471M2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C471M3EB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C471M3FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C471M3FBC01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C471M9FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C471MF1B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C511K1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C561M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C681K2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C681M2BB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C681M3FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34C681MF1B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB34D471K1JB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB3AB820K3DBD05 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB44B102M1JBC03 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54A101M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54A102M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54A102M1JBC04 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54A102MF1B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54A102MZFB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54A151M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54A221M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54A331M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54A470M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54A471M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54A560M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54A680M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54A681M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54A750M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54A751K1JBC04 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54A751M1JBC04 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54A820M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54B101K1JB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54B101K3AB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54B101KA3B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54B101KA3BA12 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54B101KZJB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54B102M1JBD04 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54B102M4JBC08 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54B501M1QBD04 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54B501MC1BC04 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54B750M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54B751M1JBC04 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54C101K1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54C101M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54C101M3DB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54C101M3DBC01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54C102K1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54C102M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54C102M1JBA11 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54C102M1JBA14 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54C102M1JBC04 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54C102M6FBA31 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54C102MF1B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54C102MF7B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54C151M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54C221M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54C331M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54C471M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54C501M1JBB05 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54C681M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54C751M1FBC01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54C751M1JBC01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB54C820M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB5AA501M1FB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB5AB102M1JB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB5AD101M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB5AD101M3ABC01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB5AD102M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB5AD102M1CBA01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB5AD151M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB5AD221M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB5AD221M1KBC06 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB5AD221M3ABC01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB5AD221M3ABC06 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB5AD331M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB5AD331M1KBD01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB5AD471M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB5AD471M1CBA31 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB5AD681M1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRB5AD681M5CBA31 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRC54C222K2FBB07 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRC54C262K2FBB07 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRE4AD102Z4QB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRE4AD152Z4QB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRE4AD222M4QB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRE4AD222Z4QB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRE4AD471Z4QB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRE4AD681Z4QB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRR3AQ171K1CB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHRR3AQ171KC1B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
   
DHSF44G272ZTXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D402MTXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G202MTXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F182ZNXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F252ZRXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F362ZT2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44G272ZT2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D252MRXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D281MCXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A122KH2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A282KL2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A502KR2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A502MRXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F191KC2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D402KT2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G202KTZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKA3D4251KM4B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D881KH2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G441KH2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4H102KPZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F191KC2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G141KC2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A502KR2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A502MRXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A561KC2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D252MRXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D402MTXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G132MRXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G202KT2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G141KC2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G441KH2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK4EK3102MM1B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS1X4F200KD2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G701MLXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4C532MTXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44G272ZTXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4H172KTXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44D102ZH2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKA3D4251KM4B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4C112MHXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4C112MHXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G202MTXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4C192KL2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A802KT2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A802KT2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G701KL2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G701KL2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A122MHXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A122MHXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A282MLXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A282MLXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A561KC2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A561MCXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A802MTXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A802MTXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4C532MTXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D142KL2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D142MLXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D142MLXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D252KR2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D281KC2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D281MCXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D881KH2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D881MHXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D881MHXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G441MHXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44D102ZH2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4C192MLXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4H242KTZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44G132ZNXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44G341ZD2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D402KT2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F272KT2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G132KR2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4C371KC2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D132KH7BC02 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D132KH7BC02 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G202KT2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK4ED4911JMRBB07 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK4ED4911KMRBB07 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F591KH2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G132KR2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F781ZH2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHB4EE4911KMRB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK4EAW911KMRB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G441KHWB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKC5A4262KTJBC04 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKC5A4262KTZBC04 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKE5A4422MTJBD12 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKE5A4422MTJBB10 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4C192MLXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4C371MCXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D142KL2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D402KTTB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F191MCXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F401MHXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F591KH2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F591MHXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G132MRXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G441MHXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G701MLXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44D242ZNXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44D351ZCXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44D482ZTXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F362ZTXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F461ZDXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F781ZHXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F272MTXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F941MLXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G141MCXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44D102ZHXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F252ZRXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44G192ZRXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHB4ED4401KHRB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F172KPZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F191MCXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F591MHXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G141MCXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44D102ZHXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44D351ZCXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F182ZNXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F461ZDXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D142KLVB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F591KHWB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G441KHWBA03 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4H391KHWBA03 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D142KLVB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F591KHWB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G441KHWBA03 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4H391KHWBA03 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44G272ZT2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK3VA4101KB8B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4C532KT2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D402KTZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D402KTZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F172KR2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F172MRXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F272KT2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F272MTXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F401MHXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F941MLXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G301MHXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44D242ZNXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44D332ZR2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44D482ZT2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44D482ZTXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44D601ZD2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F122ZLXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F362ZTXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F781ZHXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44G132ZN2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44G192ZR2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44G192ZRXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44G341ZDXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44G571ZHXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F172KPZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A122KH2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A282KL2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4C192KL2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4C342KR2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4C342KR2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D142MLLB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D142MLLB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D252KR2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4J202KTZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4J202KTZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44G181ZCXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44G181ZCXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G202KTZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F172KR2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G301MHXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44G341ZDXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4H172KTZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4H561KLZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44G571ZHXBC01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G302KTZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A802KTZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4C192KLZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A123KT2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G302KTZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44G571ZHXBC01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A123KTZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A123KTZBF43 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A282KLZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS1X4F500KH2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F941KL2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F461ZD2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44D601ZD2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F461ZD2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS1X4F150KC2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS1X4F150KC2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4C371KC2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F272KTZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F272KTZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44D482ZT2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F182ZN2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F362ZT2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44G341ZD2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4C112KH2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4H172KTZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F182ZN2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK3VA4102KM8B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44D332ZR2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F172MRXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4F941KL2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4C532KT2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44D332ZRXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4C112KH2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK5CB4200JNJBD10 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK5CB4200JNJB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKC5A4202XRJBB08 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKC5A4202XRJBD09 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHB4ED4172KT2BF77 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHB4EE4561KJHB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHB4EBF501KJHB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHB4ED4172KT2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHB4EE4911KMRB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DNRY2E2501ZHBB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D281KC2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44D332ZRXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHB4ED4182KT2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHB4EE4911KM4B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G101MCXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F252ZR2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F252ZR2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F781ZH2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44G192ZR2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44G132ZN2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44G132ZNXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44D242ZN2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44D242ZN2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44D601ZDXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44D601ZDXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4H102KPZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4H142KPZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4H561KLZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4H391KHWBA09 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK3VA4501KH8B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK3VA4102KM8B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK4EAW751KMRB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK4EAW751KMRB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHCB34J441MFNB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHCB34J441MFNBD06 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK3VA4101KB8B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK3VD4151KH6B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKB5AR501KE6B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G301KH2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKB3A4501KHQB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK4EK3102MM1B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHB4ED4401KHRB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHB4ED4401KHRBA08 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK3VA4501KH8B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKB5AU501KD1B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKB5AU501KD1B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G101KC2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G201KH2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G201KH2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK3VD4151JH6B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK3VD4251KH4B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKA3AS251JJ3B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK3VAS251KJ8B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D602KTZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK4EB4151MC6B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK4EA4122MM1B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK4EA4122MM1B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK4EB4151MC6B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4D602KTZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKB5AS251KE6B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKB3A4501KHQB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK3VA4331KH6B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK3VD4151KH6B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKB5AS251KE6B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4H242KTZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G102KN2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G102KN2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKB5AR501KE6B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK3VAS251KJ8B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK3VAS251KJ8BA07 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK3VAS251KJ8BA07 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK3VD4251KH4B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK4EK3601KH1B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK4EK3601KH1B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKB5AS251KE6B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHCB34J441MFNB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHB2CAS530JLZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK3VD4151JH6B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKA3AS251JJ3BB04 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKA3AS251JJ3BB04 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKA3AS251JJ3B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK3VA4101KB8BD04 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKB5AS251RE6BB06 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHN1X4F200KANB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK3VD4151KHQB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F332ZSXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHB4EC4911KM4B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHB4EC4911KM4B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4G301KH2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4A123KT2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHB4ED4401KHRB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44C471ZCXB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK4EAW161KD2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK4EAW161KD2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK4EAW911KMRB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHS4E4C192KLZB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK3VAS131KD2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHB4ED4401KHRBA01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKB5AU501KDSB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKB5AV391KKRB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKB5J3231KDSB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F182ZN2BB02 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44F182ZN2BB02 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHB4ED4401KHRBA01 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKB5AU501KDSB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKB5J3231KDSB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKB5AV391KKRB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK1XAS8R2FD2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK1XAS8R2FD2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHK3VAS131KD2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHB2CAS500XLZBD07 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHB2CE4530JPKB อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKB3A4251KH4B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKB3D4251KD4BC05 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHKB3D4251KH4BC05 อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม
DHSF44G571ZH2B อ้างอิง ทาง เลือก ข้าม

 

Noticias

CONTACTO

Contacto: Departamento de Ventas

Teléfono: + 86 13689553728

Tel: + 86-755-61167757

Email: GME@dhr-rgv.com

Agregar: 9B2, TianXiang Building, Tianan Cyber ​​Park, Futian, Shenzhen, PR C